You're on the environment.

Privacyverklaring Budget Energie

Inleiding

Budget Energie verwerkt persoonsgegevens onder de verantwoordelijkheid van NutsServices B.V. Door de aard van onze dienstverlening beschikt Budget Energie over bepaalde gegevens van je. In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke (persoons)gegevens Budget Energie verwerkt, wanneer en voor welke doeleinden.

Wij zien graag dat onze dienstverlening, persoonlijk, eenvoudig en betrouwbaar is. Daarom zijn wij voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening waar nodig te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op je persoonlijke behoeften.

Daarnaast hechten wij veel waarde aan het beschermen van jouw persoonlijke gegevens. Budget Energie gaat hier dan ook zorgvuldig mee om. Elke verwerking van gegevens voldoet dan ook aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Hierbij respecteren wij bovendien je privacy, door (onder andere) de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) na te leven.

Toepasselijkheid

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van gegevens door NutsServices B.V. Deze gegevens kunnen worden uitgewisseld tussen haar dochtermaatschappijen.

Verwerking

Budget Energie verwerkt de door (potentiële) klanten verstrekte persoonlijke informatie (Persoonsgegevens) én data verkregen vanuit het bezoek en gebruik van de websites van Budget Energie, waaronder www.budgetenergie.nl.

De gegevensverwerking is gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag onder nummer 1576219.
Wil je meer weten: Hieronder lees je meer over hoe we met de persoonsgegevens en data omgaan.

1. Wanneer verzamelt Budget Energie persoonsgegevens?

Budget Energie verzamelt persoonsgegevens bij het aangaan van een leveringsovereenkomst, bij het uitlezen van je meterstanden, als je contact met ons zoekt per telefoon, e-mail of chat, als je onze website bezoekt of als je op een andere manier met ons in contact treedt.

2. Welke Persoonsgegevens verzamelt Budget Energie?

Wanneer je klant wordt van Budget Energie verzamelen wij contactgegevens zoals (bedrijfs)naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, bankgegevens en andere gegevens met betrekking tot betalingen. Dit doet Budget Energie ook als je informatie opvraagt, informeert naar onze producten, een vraag stelt via Facebook, met ons chat op onze website of op een andere manier met ons in contact treedt. Daarnaast verzamelen wij gegevens voor de levering van energie en gas, zoals het energie- en gasverbruik, de EAN-code en aansluitwaarde van je meter(s) en het metertype.

In aanvulling op de Persoonsgegevens die je zelf aan ons verstrekt, kan Budget Energie aanvullende Persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken over het gebruik van onze website(s). Het gaat hierbij om gegevens over de door jou gebruikte apparatuur, zoals een IP-adres, de versie van het besturingssysteem en instellingen van het apparaat dat je gebruikt voor je bezoek. Ook gegevens over het gebruik van de website, zoals het tijdstip waarop je ons bezoekt en de onderwerpen die je bekijkt kunnen worden verzameld. Deze gegevens worden geregistreerd en gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.

In sommige gevallen kunnen Persoonsgegevens door Budget Energie worden gevalideerd of gecombineerd met informatie afkomstig uit externe bronnen. Zo houden wij onze database up-to-date. Op het moment dat een aanvraag voor een leveringsovereenkomst wordt ingediend of een overeenkomst wordt verlengd, worden je gegevens daarnaast verstrekt aan een handelsinformatiebureau (Experian Nederland B.V. en/of EDR Credit Services) voor een kredietwaardigheidscontrole. Budget Energie verstrekt ook informatie over je betalingsgedrag aan een handelsinformatiebureau met daarbij ook je contactgegevens. Deze gegevens mogen alleen gebruikt worden voor debiteurenbeheer zoals het traceren van personen of het bepalen van verhaalsmogelijkheden.

3. Waarom verzamelt Budget Energie Persoonsgegevens?

Budget Energie verzamelt Persoonsgegevens voor:

  • het beoordelen en accepteren van je aanvraag van een dienst of product
  • het tot stand brengen en uitvoeren van de leveringsovereenkomst
  • het uitvoeren van crediteuren- en debiteurencontrole – zoals een kredietwaardigheids – en accountantscontrole
  • het voldoen aan wettelijke verplichtingen
  • risicobeheer
  • (direct) marketingdoeleinden
  • het behandelen van geschillen, vragen en klachten
  • het optimaliseren van de werking van de website
  • het analyseren en verbeteren van onze dienstverlening

4. Jouw rechten: correctie, inzage, verwijdering, verzet en dataportabilliteit

Je kunt altijd kosteloos inzicht krijgen in je gegevens die door Budget Energie worden verwerkt en je gegevens desgewenst aanpassen of laten verwijderen. Als je wil, kan je ook je contact-, adres en bankgegevens van ons in een machineleesbaar formaat krijgen (bijvoorbeeld omdat je deze wilt doorgeven aan een andere instantie). Neem hiervoor contact op met Budget Energie via het telefoonnummer 020 - 205 09 73 of privacy@budgetenergie.nl.

Ook kun je bezwaar maken tegen het ontvangen van gerichte informatie over onze dienstverlening die we je telefonisch of per e-mail aanbieden. Als je het niet op prijs stelt om informatie over onze producten of diensten te ontvangen, kun je dit via het e-mailadres privacy@budgetenergie.nl aan ons doorgeven. Voor (digitale) informatie die wij je sturen, kun je je ook afmelden via de laatst gestuurde e-mail. Let wel: voor informatie die wij wettelijk verplicht zijn te versturen, zoals bijvoorbeeld een jaaropgave van je energieverbruik, kun je je niet afmelden.

Je mag ons ook vragen om je gegevens uit de database te wissen. Realiseer je wel dat wij hier niet altijd gehoor aan mogen geven. Bijvoorbeeld: de belastingdienst eist van ons dat wij van iedere klant de leveringsovereenkomst zeven jaar bewaren. Ook als je vraagt of wij je niet meer willen benaderen met marketing, moeten we jouw naam onthouden om je van onze toekomstige campagnes uit te kunnen sluiten. Als we geen gehoor kunnen geven aan jouw verzoek, leggen we je uiteraard uit waarom we het in dat geval niet kunnen doen.

5. Hoe beveiligt Budget Energie Persoonsgegevens?

Beveiliging
Budget Energie neemt passende technische en organisatorische maatregelen om je Persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang, (onopzettelijke) vernietiging, verspreiding of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van je Persoonsgegevens. Jouw gegevens worden bewaard op beveiligde servers. Gegevens worden altijd versleuteld verzonden, zowel aan interne als bevoegde externe partijen. In de MijnBudgetEnergie-omgeving op onze website worden gegevens gehasht opgeslagen. Een beperkte groep medewerkers van Budget Energie heeft toegang tot jouw Persoonsgegevens om hun werkzaamheden te kunnen uitvoeren die in lijn zijn met de doeleinden zoals benoemd in artikel 3 van deze Privacyverklaring.

Bewaren
Wij bewaren gegevens voor de hierboven genoemde doeleinden (of om te voldoen aan de wettelijke bewaarverplichtingen) niet langer dan noodzakelijk. Gegevens kunnen -geanonimiseerd- eventueel langer worden bewaard voor statistische doeleinden.

Derden/ verwerkers
Budget Energie kan bij de uitvoering van haar dienstverlening derden inschakelen. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van hun diensten Persoonsgegevens verwerken, doen zij als ‘verwerker’ voor Budget Energie. De betreffende verwerker ontvangt van Budget Energie alleen de noodzakelijke gegevens en de dienstverleners worden verplicht om jouw Persoonsgegevens te beschermen. Met alle verwerkers sluiten wij een overeenkomst waarin wij dit expliciet opnemen.

6. Cookies

Budget Energie gebruikt cookies om haar websites persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken. Cookies zijn tekstbestanden die op je harde schijf worden opgeslagen met daarin informatie (bijvoorbeeld voorkeursinstellingen) om een volgend bezoek aan onze site makkelijker te maken. Wanneer je je browserinstellingen zo hebt ingesteld dat het opslaan van cookies wordt vermeden, dan is het mogelijk dat je van sommige van onze functionaliteiten of diensten op de site geen gebruik kunt maken. Hieronder lees je welke cookies wij plaatsen en hoe je daarin een keuze kunt maken.

Cookieverklaring

7. Gedragscode slimme meters

Budget Energie maakt gebruik van meetgegevens die zijn verkregen uit slimme meters. Slimme meters zijn zogenaamde ‘kleinverbruikmeetinrichtingen’ die op afstand uitleesbaar zijn. In aanvulling op privacywetgeving hebben leveranciers en de onder hun verantwoordelijkheid handelende meetbedrijven in de Nederlandse energiebranche een gedragscode opgesteld over het gebruik, het vastleggen, het uitwisselen en het bewaren van gegevens die zijn verkregen uit slimme meters. Budget Energie houdt zich aan deze gedragscode.

8. Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en enig ander intellectueel eigendomsrecht) op de op deze website/internetdiensten gepresenteerde informatie (waaronder teksten, logo's, illustraties en foto's) zijn ons eigendom of zijn met toestemming van de betreffende eigenaar opgenomen. Het is niet toegestaan -zonder onze uitdrukkelijke toestemming- het materiaal op deze website/internetdiensten te kopiëren, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden.

9. Meldplicht datalekken

Sinds 1 januari 2016 geldt de Meldplicht Datalekken. Deze meldplicht houdt in dat organisaties direct (binnen 72 uur) een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra zij een datalek hebben geconstateerd. Heb je een (mogelijk) datalek ontdekt? Meld dit dan graag zo snel mogelijk aan Budget Energie via privacy@budgetenergie.nl. Vermeld in deze e-mail je naam, organisatie (indien van toepassing), telefoonnummer en een korte omschrijving van het (mogelijk) datalek.

Vragen?

Heb je vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring dan horen wij dit graag. Je kunt deze richten aan Budget Energie, via 020 - 205 55 56 of via het contactformulier of de chatfunctie op de website.

Wijziging van Privacyverklaring

Budget Energie behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan deze Privacyverklaring. Wij raden je aan deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft.Versie 1.0, online gezet op 7 december 2017 door Budget Energie